Právnici

Jana Černáková


Jana Černáková

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Jana Černáková

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: jana.cernakova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/cej.vcf

Profil

Jana Černáková spolupracuje s advokátskou kanceláriou Čechová & Partners v roku 2011. Jana absolvovala Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a v roku 2006 získala titul magister práv. Počas svojho štúdia sa zúčastnila na stáži na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu. Plynule hovorí anglicky a nemecky.

Jana je členom pracovnoprávneho tímu našej advokátskej kancelárie. Okrem každodennej pracovnoprávnej agendy sa Jana špecializuje na problematiku pracovného času, zamestnávania cudzincov a kolektívneho vyjednávania. Zároveň často v rámci komplexných úloh týkajúcich sa reorganizácií, zlúčení a akvizícií, a iných prevodov podnikov zastrešuje s tým súvisiace pracovnoprávne otázky ako aj organizačne vedie due diligence tímy v rámci týchto transakcií.

Jana je tiež skúsenou sporovou právničkou a úspešne zastupovala klientov v konaniach najmä v oblastiach pracovného práva, dopravného práva, ako aj v oblasti farmaceutického práva, zameraných na náhradu škody.

S narastajúcim významom ochrany osobných údajov sa Jana čoraz častejšie venuje aj tejto oblasti, predovšetkým problematike prenosu a spracúvaniu osobných údajov v rámci nadnárodných skupín spoločností.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, nemecký jazyk

Oblasti praxe

Pracovné právo
Ochrana súkromia a osobných údajov
Dopravné a transportné právo
M&A
Sporová agenda a arbitráž

Profesionálna kariéra

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Legal 500 v roku 2018 zaradil Janu Černáková medzi odporúčaných právnikov v oblasti Pracovného práva.

Vybrané publikácie

  • Global Privacy & Security Law. Wolters Kluwer Law & Business, 2009-2015 (spoluautorka slovenskej kapitoly);
  • Guide to Social Media Privacy, Editori: Jan Dhont, Bert Theeuwes, 2013 (spoluautorka slovenskej kapitoly);
  • Social Media and Employment Law. An International Survey. Kluwer Law International, 2015 (spoluautorka slovenskej kapitoly);
  • Workforce Restructuring in Europe, Editori: Edzard Clifton-Dey, Pia Dalziel, Sara Kennedy, Emmanuelle Ries, Bloomsbury Professional, 2015 (spoluautorka slovenskej kapitoly);
  • Ochrana súkromia na pracovisku z pohľadu ústavného práva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014 (spoluautorka).

Profesijná činnosť a skúsenosti

Lehotský a partneri, 2006-2009
AK Černáková, 2010 - 2011
Čechová & Partners, 2011

Členstvo v advokátskych komorách

Je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (Mgr., 2006),
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (PhD., 2016)