Právnici

Marek Holka


Marek Holka

Marek Holka

Advokát

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: marek.holka@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/mho.vcf

Profil

Marek Holka je spolupracujúcim advokátom advokátskej kancelárie ČECHOVÁ & PARTNERS, zaoberá sa predovšetkým právom hospodárskej súťaže. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal magisterský titul v toku 2011. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na univerzite v Lunde vo Švédsku, kde sa venoval najmä právu EÚ a súťažnému právu. Pred zamestnaním v kancelárii absolvoval stáž na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde sa venoval najmä možnostiam súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva.

Marek sa zúčastnil na poskytovaní právneho poradenstva viacerým nadnárodným spoločnostiam v konaniach a vyšetrovaniach pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, vrátane asistencie na mieste pri inšpekciách, a pravidelne radí klientom v oblasti dodržiavania práva hospodárskej súťaže, vrátane analýz zmlúv a distribučných modelov, interných súťažných auditov, a príprav interných školení v oblasti súťažného práva. Marek sa tiež pravidelne zúčastňuje na prípadoch v oblasti kontroly koncentrácií.

Počas praxe sa zúčastnil na viacerých predinvestičných právnych previerkach spoločností (due diligence), kde sa zameriaval najmä na analýzy zmlúv, a pravidelne radí klientom v oblasti práva obchodných spoločností. Získal tiež relevantné skúsenosti vo farmaceutickom práve a iných regulačných záležitostiach, napr. v oblasti potravín, ochrany osobných údajov a whistleblowingu, cestnej dopravy, elektronických komunikácií, bankovníctva a financií.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, francúzsky jazyk

Oblasti praxe

Súťažné právo a kontrola koncentrácií
Obchodné právo, obchodné spoločnosti a zmluvné právo
Správne právo
Regulačné záležitosti
Farmaceutické právo
Ochrana súkromia a osobných údajov

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

ČECHOVÁ & PARTNERS (2006 – 2009, 2011)

Publikácie

  • Kapitola o súťažnom práve EÚ v: KITTOVÁ, Z. a kol. Európske a medzinárodné obchodné právo. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, zatiaľ nepublikované
  • Kapitola o Slovenskej republike v: SMERDON, E. (zostavovateľ). Directors' Liability and Indemnification: A Global Guide. Third Edition. Globe Law and Business Ltd, (spoluautori: Katarína Čechová, Diana Régiová)
  • Kapitola o Slovenskej republike v: The European Antitrust Review 2016. Global Competition Review, 2015, str. 247– 253 (spoluautor: Tomáš Maretta).
  • Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže. In: epravo.sk, 2014 (publikované online): http://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-ochrane-hospodarskej-sutaze-2142.html
  • Kapitola o Slovenskej republike v: The European Antitrust Review 2015. Global Competition Review, 2014, str. 237 – 242 (spoluautor: Tomáš Maretta).
  • Kapitola o Slovenskej republike v: STAWICKI, A., RUDOMINO, V., BABIĆ, B. (zostavovatelia). Competition Law in Central and Eastern Europe. First Edition. Kluwer Law International, 2014, str. 389 – 420 (spoluautor: Tomáš Maretta).
  • Kapitola o Slovenskej republike v: The European Antitrust Review 2014. Global Competition Review, 2013, str. 243 – 248 (spoluautor: Tomáš Maretta).
  • Časť o Slovenskej republike v kapitole Current Developments in Member States. In: European Competition Journal, Volume 9, Number 3, December 2013, str. 818 – 824 (spoluautor: Tomáš Maretta).
  • Časť o Slovenskej republike v kapitole Current Developments in Member States. In: European Competition Journal, Volume 8, Number 1, April 2012, str. 272 – 276 (spoluautor: Tomáš Maretta).

Členstvo v advokátskych komorách

Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul magister práva získal v roku 2011)
Právnická fakulta Univerzity Lund, Švédsko (kurz zameraný na právo EÚ a súťažné právo, 2010 – 2011)