Právnici

Lenka Šubeníková


Titulná stránka Právnici Partneri Lenka Šubeníková

Lenka Šubeníková

Lenka Šubeníková
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Lenka Šubeníková

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: lenka.subenikova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/lsu.vcf

Profil

Lenka Šubeníková je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Najrozsiahlejšie skúsenosti a odbornosť získala v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, pracovného práva, nehnuteľností a regulatory.

V oblasti nehnuteľností sa Lenka venuje predovšetkým developerským projektom, transakciám v oblasti nehnuteľností (nadobúdanie a predaj nehnuteľností), nájomným vzťahom, otázkam stavebného práva a vybraným otázkam regulovaných odvetví týkajúcich sa nehnuteľností.

Pokiaľ ide o právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície, Lenka aktívne participovala na mnohých cezhraničných, ako aj domácich transakciách a projektoch v rôznych priemyselných odvetviach ako napríklad maloobchod, výroba, nehnuteľnosti alebo informačné technológie. Lenka má skúsenosti taktiež s problematikou joint ventures a korporátnych reorganizácií a pravidelne poskytuje poradenstvo ohľadom bežných korporátnych záležitostí a corporate governance.

V oblasti pracovného práva Lenka poskytuje poradenstvo ohľadom pracovno-právnych aspektov pri fúziách a akvizíciách (ako napríklad prechod zamestnancov), ohľadom zmlúv s manažmentom, korporátnych reorganizácií, všetkých otázkach pracovno-právnej oblasti pri vstupe spoločností na slovenský trh, ako aj rôznych otázok každodennej HR agendy.

Lenka absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a titul magister získala v roku 2003.

Pred tým, ako sa Lenka stala partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners, pôsobila vo Wolf Theiss ako counsel.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a nemecký jazyk

Oblasti praxe

Právo obchodných spoločností / Fúzie a akvizície
Corporate Governance
Nehnuteľnosti a stavebníctvo
Pracovné právo
Regulatory

Profesionálna kariéra

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Legal 500 v roku 2018 zaradil Lenku Šubeníková medzi odporúčaných právnikov v oblastiach Nehnuteľností a stavebníctva, Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A a v oblasti Pracovného práva.

V IFLR 1000 v roku 2018 uviedol Lenku v oblasti Práva obchodných spoločností a M&A v kategórii „Rising star“.

Významné úspechy

  • Právne poradenstvo globálnemu výrobcovi svietidiel ohľadom slovenskej časti projektu globálneho odčlenenia  jednej z jeho sfér podnikania. Lenka poskytovala právne služby ohľadom všetkých korporátnych,  obchodných, ako aj pracovnoprávnych aspektoch daného projektu.
  • Právne poradenstvo jednému z najvýznamnejších maloobchodných predajcov stavebnín a potrieb pre domácich majstrov v Európe. Právne služby sa týkali slovenskej časti najväčšej M&A transakcie v oblasti problémových aktív v strednej a východnej Európe, počas ktorej klient prevzal sieť obchodov pre domácich majstrov s pobočkami na Slovensku, v Rakúsku a Českej republike.
  • Zastupovanie poprednej európskej skupiny poisťovní pri predaji a spätnom nájme portfólia hobby obchodov na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku a následnom vnútropodnikovom procese reorganizácie  v rámci skupiny.
  • Právne poradenstvo poprednému nadnárodnému poskytovateľovi služieb v oblasti obchodných procesov ohľadom všetkých slovenských právnych aspektov celosvetovej akvizície podnikateľských aktivít týkajúcich sa starostlivosti o zákazníkov od jednej z najvýznamnejších globálnych technologických spoločností.
  • Právne služby jednej z popredných spoločností pôsobiacej vo sfére komerčných nehnuteľností v krajinách strednej a východnej Európy ohľadom viacerých akvizícií rôznych realitných projektov (kancelárske budovy, nákupné centrá, skladové a logistické centrá) na území strednej a východnej Európy a strednej a južnej Európy.
  • Právna pomoc klientovi poskytujúcemu služby administratívnej podpory („back-office“) pre domáce a medzinárodné finančné inštitúcie patriacemu k poprednej rakúskej skupine v oblasti bankovníctva, pričom právne služby sa týkali najmä pracovnoprávnych otázok v súvislosti so vstupom spoločnosti na slovenský trh. Lenka poskytovala poradenstvo pri príprave rôznych typov rámcovej pracovnoprávnej dokumentácie a zmlúv, štruktúrovania zamestnaneckej schémy ako aj pri každodenných záležitostiach súvisiacich s ľudskými zdrojmi.
  • Právne poradenstvo banke patriacej k jednej z najvýznamnejších európskych skupín v oblasti bankovníctva, a to ohľadom zmlúv s vrcholovým manažmentom a s tým súvisiacich záležitostí.

Profesijná činnosť a skúsenosti
Wolf Theiss, 2003-2016
Čechová & Partners od roku 2016

Členstvo v advokátskych komorách
Je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 2003 získala titul Mgr.).