Legal Update

Legal Update - Novela Zákonníka práce a súvisiacich predpisov


Dňa 1.5.2018 nadobudne účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce a súvisiace zákony upravujúce mzdu a mzdové zvýhodnenia. Prinášame prehľad hlavných zmien a niekoľko poznámok k ich aplikácii.

Povinné uvádzanie výšky základnej zložky mzdy v inzercii

Pracovné ponuky uverejnené na internete aj v printových médiách musia po 1. máji 2018 obsahovať informáciu o výške základnej zložky mzdy. Ďalšie príplatky a odmeny, ktoré môže zamestnávateľ poskytovať, nie je povinné zverejňovať. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa, na ktorú musí dbať, je, následne v pracovnej zmluve s (budúcim) zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy najmenej vo výške, ako suma zverejnenej základnej zložky mzdy v príslušnej pracovnej ponuke. Zamestnávateľovi, ktorý by takúto povinnosť porušil, hrozí sankcia zo strany inšpektorátu práce. Teoreticky však hrozí aj závažnejší dôsledok, a to napadnuteľnosť dojednanej čiastky základnej mzdy v pracovnej zmluve s tým súvisiace riziko právneho či súdneho sporu. Odporúčame preto prehodnotiť doteraz používanú inzerciu, štruktúru miezd a súvisiace pracovné zmluvy.

Zvýšenie mzdového zvýhodnenia a zavedenie nových mzdových zvýhodnení

Novela zavádza pomerne výrazné zvýšenie mzdového zvýhodnenia v prípade práce cez sviatok (z 50% postupne na 100% priemerného hodinového zárobku) a nočnej práce (z 20% postupne na 40% minimálnej hodinovej mzdy). Zmeny v zvýhodneniach sa začnú už od 1. mája 2018, v plnej miere však dôjde k uplatneniu zvýšení až od 1. mája 2019. Mzdové zvýhodnenia sa však nebudú aplikovať celoplošne, percentuálne nižšie mzdové zvýhodnenie sa dotkne napríklad zamestnancov, ktorí obvykle vykonávajú prácu v noci, ale tiež ďalších vybraných skupín zamestnancov.
Novinkou je zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu (50% minimálnej hodinovej mzdy) a v nedeľu (100% minimálnej hodinovej mzdy). Mierne znížené mzdového zvýhodnenia (45% resp. 90%) je možné dojednať, ak si sama povaha vykonávanej práce vyžaduje, aby bola práca vykonávaná v sobotu či v nedeľu. Takýto postup však musí byť upravený v kolektívnej zmluve, alebo za splnenia určitých zákonných podmienok aj v pracovnej zmluve so zamestnancom. U vedúcich zamestnancov však možno dohodnúť, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu bude zahrnuté v mesačnej mzde. Existenciu tohto zvýhodnenia bude vhodné reflektovať v používaných pracovných zmluvách a v prípade vedúcich zamestnancov dojednať jeho zahrnutie do mzdy.

Čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas

Novelou sa upravuje aj možnosť zamestnávateľa v pracovnej zmluve (resp. kolektívnej zmluve) dojednať so zamestnancom vyplácanie mzdy dosiahnutej za prácu nadčas až v čase (v mesiaci), kedy dôjde k reálnemu čerpaniu inak neplateného náhradného voľna za príslušnú prácu nadčas.

Vyplácanie 13.-teho a 14.-teho platu

Nová zákonná úprava prináša pomerne komplikovane upravený inštitút tzv. 13.-teho
a 14.-teho platu, ktorý zamestnávateľ môže uplatniť na báze dobrovoľnosti. Hlavnou výhodou tohto inštitútu má byť možnosť zamestnávateľa vyplácať odmeny, na ktoré štát poskytne zvýhodnenie vo forme daňového a odvodového oslobodenia. Uplatnenie tohto zvýhodnenia má byť zavádzané postupne a viažu sa naň tiež ďalšie obmedzenia a podmienky. V prípade záujmu o využitie výhod inštitútu je vhodné upraviť podmienky vyplácania 13.-teho
a 14.-teho platu v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve.