?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Ochrana osobných údajov


Informácie o spracúvaní osobných údajov – informačné materiály (newsletter)

Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom Staromestská 3, Bratislava 811 03, Slovenská republika,  IČO: 47 249 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 90271/B (ďalej len „CPA“) rešpektuje Vaše súkromie a pravidlá ochrany osobných údajov . Prečítajte si preto, prosíme, toto OZNÁMENIE dôkladne.

Účelom týchto informácií o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „OZNÁMENIE“) je informovať Vás o tom, prečo CPA získava Vaše OSOBNÉ ÚDAJE a o tom ako ich spracúvame a chránime, za účelom distribúcie informačných materiálov (napr. newsletteru).

CPA má pri spracúvaní Vašich osobných údajov postavenie prevádzkovateľa, teda určuje účely a prostriedky spracúvania. 

I. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
   (KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV)

CPA spracúva Vaše kontaktné údaje (emailová adresa) a prípadne Vaše identifikačné údaje (meno,  priezvisko, zamestnávateľa alebo príslušnosť ku organizácii, spoločnosti, a iné údaje, ak boli dobrovoľne poskytnuté) (ďalej len „OSOBNÉ ÚDAJE“).

II. PREČO SÚ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVANÉ
    (ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD)

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE získavame a spracúvame na základe Vášho súhlasu za účelom poskytovania Vám informácií o právnom vývoji na Slovensku, zasielania právnych noviniek, marketingovej komunikácie či pozvánok na podujatia a pod.

Poskytnutie Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV je dobrovoľné, avšak v prípade neposkytnutia emailovej adresy Vám CPA nebude schopná zasielať vyššie uvedené informácie a v prípade neposkytnutia iných údajov nebude možná personalizácia týchto informácií na základe Vašich preferencií.

III. ODKIAĽ MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 
     (ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE získavame priamo od Vás.

IV. KOMU SÚ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ
     (KATEGÓRIE PRÍJEMCOV)

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE budú poskytnuté len v nevyhnutnej miere našim poskytovateľom služieb súvisiacich s prípravou a šírením informačných materiálov, ako sú napr. poskytovatelia IT služieb. Vaše OSOBNÉ ÚDAJE CPA neprenáša ani nezamýšľa preniesť do tretích krajín.

V. AKO DLHO MÁME VAŠE ÚDAJE
    (DOBA UCHOVÁVANIA)

Vaše OSOBNÉ ÚDAJE SÚ uchovávané po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do odhlásenia sa z odberu našich informačných materiálov či odvolania súhlasu, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre uchovávanie.

VI. AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatickým rozhodnutím je rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má pre Vás právne účinky alebo Vás podobne významne ovplyvňuje. CPA nevyužíva pri spracúvaní Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV automatické rozhodovanie ani profilovanie.

VII. VAŠE PRÁVA

Máte právo na prístup k Vašim OSOBNÝM ÚDAJOM a informáciám o ich spracúvaní ako aj na ich opravu a doplnenie neúplných údajov. Je Vašou povinnosťou informovať CPA včas o zmene Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV tak, aby CPA mala k dispozícii Vaše správne a úplné OSOBNÉ ÚDAJE. V rozsahu predpokladanom NARIADENÍM máte právo aj na ich prenosnosť.

V odôvodnených prípadoch môžete požadovať ich výmaz alebo obmedzenie, pričom môžete požiadať CPA o odstránenie nedostatkov, prípadne sa obrátiť na príslušný dozorný orgán.

V prípade, ak spracúvanie Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV prebieha na základe Vášho súhlasu, máte právo tento kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania realizovaného pred jeho odvolaním.

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV na účely priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

VIII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV INÝCH FYZICKÝCH OSÔB

Ak nám chcete poskytnúť OSOBNÉ ÚDAJE iných fyzických osôb (napr. iných záujemcov o newsletter a pod.) na uvedené účely, tieto ste povinný/á nám poskytnúť len s ich predchádzajúcim súhlasom a po tom, ako im boli poskytnuté informácie o spracúvaní ich OSOBNÝCH ÚDAJOV v rozsahu uvedenom v tomto dokumente, pričom uvedené nám viete na požiadanie preukázať. Na tento účel je možné vyhotoviť a poskytnúť im kópiu tohto OZNÁMENIA.

IX.  KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto dokumentom alebo spracúvaním Vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV, môžete kontaktovať office@cechova.sk.

 
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,