Legal Update

Legal Update - Príspevok na rekreáciu


Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, na základe ktorého má byť s účinnosťou od 1. januára 2019 zavedený príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorý majú poskytovať zamestnávatelia.

Základné podmienky poskytovania príspevku sú stanovené nasledovne:


  • Slovensko! Príspevok na rekreáciu sa poskytuje iba na rekreáciu v Slovenskej republike.
  • Musí zamestnávateľ poskytovať príspevok? Poskytovanie príspevku na rekreáciu je povinné pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú aspoň 50 zamestnancov. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, môže príspevok na rekreáciu poskytnúť dobrovoľne.
  • Iba pre zamestnancov zamestnaných aspoň 24 mesiacov: Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov a ktorý o poskytnutie príspevok na rekreáciu požiadal.
  • Aká je výška príspevku? Príspevok sa poskytne zamestnancovi v sume 55 % oprávnených výdavkov (bližšie definovaných v Zákonníku práce), najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.
  • Na čo môže zamestnanec príspevok použiť? Oprávnenými výdavkami, ktoré sa z príspevku môžu nahradiť, sú preukázané výdavky zamestnanca na (i) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky, (ii) ubytovanie najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby, (iii) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve noci a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky, (iv) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu (alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom).
  • Ako poskytuje zamestnávateľ príspevok? Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, čí príspevok na rekreáciu uhradí zamestnancovi priamo alebo mu ho poskytne vo forme rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz je osobitný platobný prostriedok a jeho použitie je možné výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú s vydavateľom poukazu zmluvný vzťah. Poukaz sa vydáva výlučne pre fyzické osoby, je neprenosný a platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.
  • Rodinní príslušníci zamestnanca: Zamestnanec môže príspevok na rekreáciu využiť aj na úhradu výdavkov na dieťa, manžela, alebo inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.
  • Musí zamestnanec príspevok zdaniť ako svoj príjem? Príspevok na rekreáciu bude oslobodený od dane z príjmu.
  • Môže sa príspevok hradiť zo sociálneho fondu? Nie. Zamestnávateľ síce môže zo sociálneho fondu prispieť na rekreáciu zamestnancov, ale iba nad zákonný rozsah povinného príspevku na rekreáciu.

***

Tento právny prehľad bol pripravený výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nie je považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy. V prípade ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyššie uvedenej legislatívnej zmene, neváhajte, prosím, kontaktovať ktorúkoľvek Vašu kontaktnú osobu v Čechová & Partners.