Legal Update

Legal Update - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami


28. marca 2019 Národná rada Slovenskej republiky prelomila veto prezidenta a opätovne schválila nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý ruší a nahrádza zákon č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a nanovo určuje, čo sa považuje a nepovažuje za neprimeranú podmienku v obchode s potravinami.

Zákon č. 91/2019 Z.z. na rozdiel od predchádzajúcej úpravy zakazuje neprimeranú podmienku nielen vo forme dohody, ale aj vo forme požadovania alebo uplatňovania neprimeranej podmienky. Podľa nového zákona sa za neprimeranú podmienku považuje okrem iného peňažné a nepeňažné plnenie za zaradenie dodávateľa do registra vedeného odberateľom (tzv. zalistovacie poplatky), zmeny v tomto registri, zaradenie potraviny do evidencie odberateľa a zmeny v tejto evidencii, alebo tiež peňažné a nepeňažné plnenie za zisťovanie a spracovanie údajov o účastníkoch obchodného vzťahu. Zákon považuje za neprimeranú podmienku aj kúpu potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa, alebo viaceré zmluvné pokuty voči účastníkovi zmluvného vzťahu za porušenie tej istej zmluvnej povinnosti.

Zákon zároveň zakazuje praktiky spočívajúce v postihovaní dodávateľa za zastavenie dodávok potraviny v prípade, ak medzi dodávateľom a odberateľom nedôjde k dohode o kúpnej cene. Pokiaľ sa odberateľ a dodávateľ nedohodnú na novej kúpnej cene do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomného návrhu odberateľovi, má podľa zákona dodávateľ právo bez rizika zmluvnej sankcie dodávku prerušiť alebo zastaviť.

Zákon tiež reaguje na často sa vyskytujúcu prax v obchodných vzťahoch s potravinami, kedy sú jednostranne započítavané pohľadávky odberateľa, napríklad na zmluvnú pokutu, s pohľadávkami dodávateľa na zaplatenie kúpnej ceny bez toho, aby boli splnené zákonné podmienky na započítanie. Tzv. vyfabrikovanie fiktívnej pohľadávky odberateľom a jej následné započítanie predpokladá nedostatočné personálne a kapitálové zabezpečenie dodávateľa, resp. sa predpokladá, že sa dodávateľ nebude domáhať svojich práv na súde. V súvislosti s touto praxou preto zákon zakazuje neoprávnené alebo bezdôvodné započítanie pohľadávok účastníkov obchodného vzťahu.

V praxi tiež navyše dochádza k požiadavkám na peňažné alebo nepeňažné plnenie zo strany odberateľov, ktoré so samotným predmetom zmluvy nesúvisia, ako napríklad požiadavky na finančné príspevky na firemné akcie alebo výročia odberateľa. Podľa nového zákona je preto neprimeranou podmienkou aj peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré nesúvisí s predmetom zmluvy.

Zákon okrem nanovo určených neprimeraných podmienok tiež ustanovuje samostatný kontrolný proces pre kontrolu neprimeraných podmienok, zavádza možnosť začať kontrolu na základe anonymného podnetu, umožňuje kontrolórom predvolať zamestnancov kontrolovaného subjektu, ako aj zapečatiť priestory alebo záznamy dát na pamäťových médiách kontrolovaného subjektu. Navyše, zavádza sa tiež povinnosť akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť kontrolórom súčinnosť v takom rozsahu, v akom to zákon ukladá kontrolovanému subjektu.

***

Tento právny prehľad bol pripravený výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy. V prípade ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyššie uvedenej legislatívnej zmene, neváhajte, prosím, kontaktovať ktorúkoľvek Vašu kontaktnú osobu v Čechová & Partners.