Publikácie

Financial Law News


Titulná stránka Publikácie Financial Law News


Financial Law News Jún Júl 2013

Nový zákon o stavebných výrobkoch; Novela zákona o bankách; Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; Nové vykonávacie predpisy v oblasti ochrany osobných údajov; Nové vykonávacie predpisy vo verejnom obstarávaní; Nový zákon o organizácii miestnej Štátnej správy; Novela zákona o  kolektívnom investovaní; Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií


Financial Law News Apríl Máj 2013

Novela zákona o pobyte cudzincov; Nový zákon o ochrane osobných údajov; Novela  zákona o investičnej pomoci; Novela zákona o správcoch; Novela zákona o verejnom obstarávaní; Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov; Novela vyhlášky o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy; Novela zákona o službách zamestnanosti; Nová vyhláška k zákonu o službách zamestnanosti; Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva; Zákon o pozemkových spoločenstvách; Pripravovaná legislatíva; Novela zákona o bankách; Novela obchodného zákonníka; Novela zákona o odpadoch; Novela zákona o zdravotnom poistení


Financial Law News Január Február 2013

Nové nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia obchodného zákonníka; Novela nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka; Novela zákona o verejnom obstarávaní; Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby; Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie; Novela zákona o potravinách; Novela antidiskriminačného zákona; Pripravovaná legislatíva; Novela zákona o investičnej pomoci; Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov


FLN Novela Obchodného Zákonníka 2013

NOVELA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA; 1. Nebezpečenstvo zámeny (§47 ods. 2 ObZ); 2. Overený podpis predsedu valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným pri určitých typoch rozhodnutí (§127a ods. 3 ObZ); 3. Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka (§340a, §340b ObZ); 4. Nová definícia omeškania dlžníka (§365 ObZ); 5. Nová úprava úrokov z omeškania (§369, §369a ObZ); 6. Konzumácia náhrady škody (§369b ObZ); 7. Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (§369c ObZ); 8. Nekalá zmluvná podmienka a nekalá obchodná praktika (§369b ObZ); 9. Iné;


Financial Law News November December 2012

Nový zákon o obmedzení platieb v hotovosti; Novela zákona o dani z príjmu; Nový zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny; Novela zákona o slobode informácií; Novela zákona o zdravotnom poistení; Nový zákon o obchodovaní s emisnými kvótami; Novela zákonníka práce; Novela zákona o hazardných hrách; Novela zákona o odpadoch; Novela zákona o spotrebiteľských úveroch; Novela zákona liekoch; Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov; Súdne rozhodnutia; Preskúmavanie cezhraničného zlúčenia; Zodpovednosť spoločníka za škodu spôsobenú akcionárovi; Pripravovaná legislatíva; Novela nariadenia vlád, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka


Financial Law News Október 2012

Novela zákona o ovzduší; Suma minimálnej mzdy na rok 2013; Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov; Nový zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov; Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; Zmena zákona o zdravotnej starostlivosti; Nový zákon o ochrane ozónovej vrstvy; Novela zákona o ochrane spotrebiteľa; Súdne rozhodnutia; Protiústavnosť poplatkov za námietky proti exekúcii; Zmena právneho zastúpenia ako dôvod pre odročenie pojednávania; Pripravovaná legislatíva; Nový zákon o ochrane osobných údajov; Návrh novely zákona o liekoch


Financial Law News August September 2012

Nový zákon o energetike a nový zákon o regulácií v sieťových odvetviach; Novela exekučného poriadku; Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach; Novela zákona o elektronických komunikáciach; Novela zákona o liekoch; Novela zákona o dph, Zmena obchodného zákonníka; Novela zákona o bankách; Novela osobitného odvodu bánk; Zmeny v sociálnom poistení; Zmena v spotrebnej dani z tabakových výrobkov; Zmena správnych poplatkov; Štátna prémia na stavebné sporenie; Európsky mechanizmus pre stabilitu; Návrh novely zákona o ochrane spotrebiteľa; Výpoveď daná zamestnancovi a voľné pracovné miesto v prípade vyhotovenia „akceptačného listu“; Súdne rozhodnutia poistenie zodpovednosti za škodu; Prechod práva na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou; Plynutie premlčacej doby; Výpoveď daná viacerým zamestnancom a ponuková povinnosť v prípade iba jedného voľného pracovného miesta; Pripravovaná legislatíva; Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní; Návrh novely zákonníka práce;


Financial Law News Júl 2012

Novela Obchodného zákonníka; Nová úprava tabakových výrobkov; Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Gruzínskom; Predkladanie výkazov Národnej banke Slovenska; Ďalšie významné právne predpisy; Súdne rozhodnutia; Bezdôvodné obohatenie získané plnením z neskôr zrušeného rozsudku; Pripravovaná legislatíva; Návrh novely Obchodného zákonníka


Financial Law News Jún 2012

Zmena zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu; Zmeny v zákone o zdravotnom poistení; Úprava súm životného minima; Určenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde; Cenová regulácia v sieťových odvetviach; Povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; Ďalšie významné právne predpisy; Súdne rozhodnutia; Účastníctvo v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; Pripravovaná legislatíva; Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny; Navrhované zmeny v sociálnom poistení; Navrhované zmeny v Zákonníku práce


Financial Law News Máj 2012

Opatrenia Národnej banky Slovenska; Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2012; Ďalšie významné právne predpisy; Súdne rozhodnutia; Bezdôvodné obohatenie; Splatnosť kúpnej ceny tovaru; Pripravovaná legislatíva; Zmena bankového odvodu; Zavedenie základného bankového produktu; Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach; Opatrenia proti daňovým únikom; Zmena zákona o elektronických komunikáciách


Financial Law News Apríl 2012

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2011; Vykonanie zákona o zdravotnom poistení; Nové predpisy na vykonanie zákona o liekoch; Nové požiadavky na označovanie potravín; Vykonanie zákona o investičnej pomoci; Ďalšie významné právne predpisy; Súdne rozhodnutia; Oprava chýb v katastrálnom operáte; Pripravovaná legislatíva; Návrh zákona o európskom mechanizme pre stabilitu


Financial Law News Marec 2012

Zmeny v návrhoch na zápis do Obchodného registra; Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov; Zmeny v zákone o pomoci a podpore z fondov Európskeho spoločenstva; Podrobnosti o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu; Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní; Ďalšie významné predpisy; Súdne rozhodnutia; Závažné porušenie pracovnej disciplíny

Stránka 1 z 10   >>