Publikácie

European Community Law News


Titulná stránka Publikácie European Community Law News


European Community Law News 1 - 2009

Hospodárska súťaž - nové usmernenie komisie o vylučovacom správaní dominantných podnikov; Hospodárska súťaž - rozpor slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže s právom EÚ; Štátna pomoc - obmedzenie pomoci vo vzťahu k finančným inštitúciám; Štátna pomoc - absolútna nemožnosť členského štátu realizovať rozhodnutie komisie; Sloboda usadiť sa - premiestnenie sídla spoločnosti do iného členského štátu; Právo duševného vlastníctva - ochranné známky s dobrým menom; Životné prostredie - nová smernica o odpade; Energetika - transparentnosť cien plynu a elektrickej energie; Ochrana osobných údajov - európske občianstvo


European Community Law News 2 - 2008

Zavedenie eura na Slovensku; Poštové služby: Rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa služieb hybridnej pošty; Štátna pomoc - nové Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách; Štátna pomoc - Nezlučiteľnosť slovenskej individuálnej daňovej úľavy so spoločným trhom; Právo hospodárskej súťaže - Nové usmernenie o nehorizontálnych koncentráciách; Medzinárodné súkromné právo - Nariadenie Rím I; Právna ochrana databáz - Extrakcia bez technického procesu kopírovania; Poskytovatelia služieb cez internet - elektronický obchod; Pracovné právo - Zvýšenie ochrany dočasne pridelených zamestnancov podľa novej smernice ES; Ochranné známky a porovnávacia reklama


European Comunity Law News 1 - 2008

Lisabonská zlmuva; Rozšírenie Schengenu; Dohody obmedzujúce súťaž - AKZO NOBEL; Štátna pomoc - nesplnenie povinnosti vymáhať štátnu pomoc Gréckom; Štátna pomoc - zmena pravidiel zasielania oznámení o štátnej pomoci; Informačná spoločnosť: Ochrana práv duševného vlastníctva; Chránené označenie pôvodu - Parmigiano Reggiano; Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností; Dane - nepriame dane z navyšovania kapitálu; Dane - výmena informácií o DPH


European Comunity Law News 1 - 2007

Potraviny; Kozmetika; Služby vo všeobecnosti; Poistenie; Telekomunikácie; Doprava; Energie; Štátna pomoc; Európske konanie o platobnom rozkaze; Duševné vlastníctvo, autorské právo; Verejné obstarávanie; Dane, DPH; Slovenská žaloba proti komisii.


European Community Law News 3 - 2007

Vnútorný trh - ochranné známky; Vnútorný trh - právo spoločností; Finančná kontrola; Dane; Hospodárska súťaž; Schengenský informačný systém (SIS II); Telekomunikácie; Súdna spolupráca v civilných veciach; Euratom.


European Comunity Law News 2 - 2007

Dane; letecká doprava; spoločnosti; poštové služby; doprava; obchod (právo životného prostredia); sloboda poskytovať služby - stávkovanie a hazardné hry; hospodárska súťaž.


European Comunity Law News 1 - 2006


European Comunity Law News 2 - 2005


European Comunity Law News 1 - 2005


European Comunity Law News jún - august 2004


European Comunity Law News január - máj 2004


European Comunity Law News december 2003

Stránka 1 z 2   >>