Služby

Hospodárska súťaž


Titulná stránka Služby Hospodárska súťaž

Značný podiel odborných znalostí advokátov z kancelárie Čechová & Partners predstavuje široká škála otázok ochrany hospodárskej súťaže, predovšetkým poradenstvo klientom vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž. Naši advokáti sa, okrem iného, zúčastňovali na protimonopolnom schválení akvizície akcií veľkého slovenského výrobcu papiera, akvizícii jednej z najväčších bánk na Slovensku, ako aj na protimonopolnom schválení viacerých celosvetových transakcií nadnárodných spoločností v rozličných oblastiach, predovšetkým v chemickom, farmaceutickom a petrochemickom priemysle. Nemožno nespomenúť aj odborné poradenstvo kancelárie vo veciach zmlúv obmedzujúcich hospodársku súťaž. Za osobitnú zmienku stojí aj zastupovanie klientov v konaniach vo veci prešetrovania zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž.