?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Telekomunikácie, informačné technológie, ochrana údajov


Táto oblasť práva tvorí čoraz väčší podiel našej poradenskej činnosti. Vo sfére telekomunikácií našu právnu pomoc využívajú poskytovatelia z rôznych častí trhu, a to najmä v otázkach súvisiacich s implementáciou Regulačného rámca pre elektronické komunikácie v Európskej únii na Slovensku. Významnú časť našej klientely predstavujú IT spoločnosti, ktorým poskytujeme poradenstvo o širokej škále otázok súvisiacich s IT vrátane otázok súvisiacich s právami duševného vlastníctva, zmluvami a ochranou osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa však v súčasnosti dotýka veľkej väčšiny našich klientov. V tejto oblasti čerpáme z našich skúseností z legislatívneho procesu v oblasti ochrany údajov a našej vedúcej funkcie pri uvádzaní slovenského registra bankových informácií a záruk do života.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,