Služby

Právo Európskej únie


Titulná stránka Služby Právo Európskej únie

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie hrá acquis communautaire v slovenskej právnej úprave čoraz dôležitejšiu úlohu. Klientom poskytujeme komplexné poradenstvo o právnych záležitostiach podliehajúcich regulácii na úrovni EÚ. Slovenskí klienti využívajú poradenstvo a podporu našej kancelárie najmä v oblastiach týkajúcich sa hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, verejného obstarávania, dumpingu a antidumpingu, ochrany osobných údajov, voľného pohybu tovaru a regulačných záležitostí (v telekomunikáciách, doprave, energetike, farmaceutickom, kozmetickom a potravinárskom priemysle).