Služby

Služby podľa odvetví


Titulná stránka Služby Služby podľa odvetví


Automobilový a strojársky priemysel

Slovensko sa stáva významným európskym centrom automobilovej a strojárskej výroby a v spojitosti s touto skutočnosťou naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc viacerým popredným dodávateľom z týchto sektorov. Ide o právne rady pri celej škále záležitostí v oblasti práva obchodných spoločností, regulácie, nehnuteľností, štátnej podpory a v súvisiacich záležitostiach.

Sektor finančných služieb

Kancelária Čechová & Partners je už tradične považovaná za jednu z právnických firiem, ktoré majú najväčšie odborné znalosti v oblasti finančného práva. Na našu podporu v otázkach regulácie finančných služieb, v záležitostiach súvisiacich s právom obchodných spoločností a iných právnych otázkach sa preto spoliehajú nielen veľké banky a poisťovne, ale aj burzoví makléri, správcovské spoločnosti a iní poskytovatelia finančných služieb.

Sektor stavebníctva a komerčné reality

Kancelária Čechová & Partners má rozsiahle skúsenosti v oblasti stavebníctva a developerstva nehnuteľností, ako aj v súvisiacich otázkach ochrany životného prostredia. V súvislosti so svojou účasťou v jednom z najväčších projektov výstavby obchodných, kancelárskych a bytových priestorov v Bratislave naše poradenstvo v tejto oblasti využila aj popredná zahraničná stavebná spoločnosť a tiež významná zahraničná banka, ktorá sa na nás obrátila v súvislosti s financovaním rekonštrukcie a prestavby historického hotela.

Energetika

Naša kancelária dlhodobo poskytuje právne služby sektoru energitiky. Poprední investori do tohto sektoru využili naše právne poradenstvo v súvislosti so svojimi podielmi v slovenských spoločnostiach pôsobiacich predovšetkým v oblasti výroby a distribúcie elektriny a plynu, a s ich akvizíciou.

Právne poradenstvo sme poskytli aj významnej rakúskej energetickej spoločnosti v súvislosti s akvizíciou slovenského monopolného výrobcu elektrickej energie. Naše služby v tomto prípade zahŕňali aj vypracovanie hĺbkového auditu (due dilligence) a poskytnutie právnej analýzy ohľadom špecifikácií právnej regulácie energetického sektoru na Slovensku. V tomto ohľade musíme spomenúť aj analýzu regulácie slovenského energetického sektoru a jej súladu s príslušnými nariadeniami a smernicami ES vrátane možností konať v prípade nesprávnej transpozície ustanovení práva ES na národnej úrovni a úrovni EÚ.

Potravinársky sektor

Klientom z oblasti potravinárskeho a tabakového priemyslu poskytujeme právne rady pravidelne, a to predovšetkým v otázkach regulačných požiadaviek, ochrany spotrebiteľa, reklamy, zmlúv a v záležitostiach súvisiacich s právom obchodných spoločností.

Sektor IT a telekomunikácií

Poskytovaním právnej pomoci vedúcim hráčom na trhu sa právnici z kancelárie Čechová & Partners aktívne zúčastňujú na aktivitách telekomunikačného sektoru. Naša kancelária zastupovala slovenskú dcérsku spoločnosť popredného rakúskeho telekomunikačného operátora v konaní pred Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky vo veci získania licencií na elektronické komunikačné siete a služby elektronickej komunikácie a stanovenia zhody s technickými normami a špecifikáciami podľa slovenského Zákona o telekomunikáciách. Za zmienku stojí aj poradenstvo, ktoré sme poskytovali domácemu poskytovateľovi služieb elektronickej komunikácie v procese inštalácie MPLS technológie a prepojenia sietí s ostatnými poskytovateľmi v súlade so zákonmi upravujúcimi oblasť elektronických komunikácií na Slovensku.

Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Právne poradenstvo našej kancelárie pravidelne využívajú veľké farmaceutické spoločnosti vyrábajúce tak originálne, ako aj generické liečivá. Naša právna pomoc sa zameriava na dodržiavanie regulačných požiadaviek, ochranu spotrebiteľa, reklamu, zmluvy a záležitosti v oblasti práva obchodných spoločností. Právne rady sme v tejto oblasti tiež poskytli zdravotným poisťovniam a rôznym združeniam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Chemický priemysel

Naše právne služby pravidelne využívajú aj klienti z oblasti výroby a distribúcie chemických produktov. Ide predovšetkým o právne rady v otázkach regulačných požiadaviek, ochrany životného prostredia, zmlúv a v záležitostiach v oblasti práva obchodných spoločností.

Dopravný a letecký priemysel

Dynamický vývoj v oblasti leteckého priemyslu na Slovensku otvára priestor pre poskytovanie právnych služieb v tomto sektore. Naši advokáti sa podieľali na poskytovaní poradenstva kľúčovým hráčom na trhu leteckej dopravy, napríklad poprednému prevádzkovateľovi letiskových zariadení pri príprave nového projektu budovania významnej celosvetovej kuriérskej služby. Právne služby sme poskytovali aj konzorciu úspešnému v súťaži o privatizáciu letísk v Bratislave a Košiciach. Treba tiež spomenúť naše poradenstvo v oblasti regulácie cestnej a železničnej dopravy.