Právnici

Simona Haláková


Simona Haláková

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
IFLR1000

Simona Haláková

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: simona.halakova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/sha.vcf

Profil

Simona Haláková je partner v združení advokátov Čechová & Partners. Do kancelárie nastúpila v roku 2000. Od roku 1998 je členkou Slovenskej advokátskej komory a v roku 2001 zložila advokátske skúšky. Pred nástupom do kancelárie Čechová & Partners pracovala v advokátskej kancelárii Aliancia advokátov.

Simona absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a titul magister práv získala v roku 1998 a v  roku 2001 ukončila doktorandskú prácu z občianskeho práva zameranú na problematiku zabezpečenia záväzkov a získala akademický titul doktor práv (JUDr.).  Je slovenskej národnosti a plynule hovorí anglicky a česky.

Počas pôsobenia v kancelárii Čechová & Partners získala dôležité skúsenosti v oblasti fúzií, akvizícií a privatizačných transakcií. Podieľala sa na viacerých hĺbkových auditoch (due diligence) ako člen tímu alebo ako vedúca tímu, pričom sa zaoberala otázkami dodržiavania regulačných požiadaviek, bankovej regulácie, zmluvnej agendy a otázok týkajúcich sa práva nehnuteľností. Simona sa, okrem iného, zúčastňovala na poskytovaní právneho poradenstva pre vedúcu európsku banku v tendri na kúpu väčšinového balíka akcií v rámci privatizácie najväčšej slovenskej sporiteľne a pre taliansku banku pri úspešnom tendri na nadobudnutie väčšinového balíka akcií pri privatizácii najväčšej obchodnej banky na Slovensku.

V oblasti reštrukturalizácie úverov a platobnej neschopnosti sa Simona Haláková podieľala na poskytovaní právneho poradenstva konzorciu bánk, ktoré pozostávalo z viac ako 40 zahraničných a slovenských bánk v procese finančnej  reštrukturalizácie a reorganizácie najväčšieho producenta ocele na Slovensku, kde tím slovenských právnikov viedla JUDr. Katarína Čechová, ktorá pôsobila ako vedúci slovenský právny poradca konzorcia bánk.

Simona poskytovala právne poradenstvo pri viacerých prevodoch akcií, resp. obchodných podielov, majetku, resp.  podnikov. Venuje sa tiež právnemu poradenstvu pre rôzne zahraničné spoločnosti pri zriaďovaní ich dcérskych spoločností/pobočiek v Slovenskej republike a pri zmenách súvisiacich s ich činnosťou v Slovenskej republike.

Simona pravidelne poskytuje právne poradenstvo zahraničným klientom vrátane zahraničných bánk a nadnárodných finančných inštitúcií, v rôznych regulovaných oblastiach, ako sú bankovníctvo, finančné a platobné služby, finančné sprostredkovanie, poisťovníctvo, obchodovanie s cennými papiermi, ako aj rôznym zahraničným klientom v oblasti energetiky, práva regulovaných sieťových odvetví a telekomunikácií.

Ako všeobecný právny poradca významného výrobcu a distribútora tabakových výrobkov na Slovensku,  sa podrobne zaoberala rozličnými právnymi otázkami vrátane korporátneho práva, obchodných zmlúv a pracovno-právnych otázok, právnej úpravy marketingu, reklamy, balenia výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Jej odborné skúsenosti pokrývajú oblasti podnikového práva, práva obchodných spoločností, zmluvného práva, ako aj práva regulovaných odvetví vrátane oblastí bankovníctva, finančných a platobných služieb, finančného sprostredkovania,  poisťovníctva, obchodovania s cennými papiermi, energetiky a telekomunikácií.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický a český jazyk

V Čechová & Partners začala pracovať v roku: 2000

Oblasti praxe

Bankovníctvo
Poisťovníctvo
Cenné papiere
Energetika
Telekomunikácie
Správne právo
Ochrana súkromia a osobných údajov
Reklama
Spotrebiteľské právo
Oblasť zákona o hazardných hrách
Občianske právo
Obchodné právo
Právo obchodných spoločností
Zmluvné právo
Pracovno-právne vzťahy
Fúzie a akvizície
Privatizácia

Profesionálna kariéra

Významné úspechy

 • Účasť na právnom poradenstve pre významnú taliansku banku pri úspešnom tendri na nadobudnutie väčšinového balíka akcií pri privatizácii najväčšej obchodnej banky na Slovensku;
 • Účasť a asistencia pri právnom poradenstve pre konzorcium bánk, ktoré pozostávalo z viac ako 40 zahraničných a slovenských bánk, v procese finančnej reštrukturalizácie a reorganizácie najväčšieho producenta ocele na Slovensku, kde tím slovenských právnikov viedla JUDr. Katarína Čechová, ktorá pôsobila ako vedúci slovenský právny poradca konzorcia bánk;
 • Účasť a asistencia pri právnom poradenstve pre súkromný investičný fond v procese podnikovej reštrukturalizácie skupiny spoločností  významného producenta umelých vlákien na Slovensku;
 • Účasť na viacerých fúziách a akvizíciách vrátane viacerých hĺbkových auditov (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach so zameraním na analýzy zhody s regulačnými požiadavkami, bankovú reguláciu, zmluvnú agendu a nehnuteľnosti;
 • Komplexné právne poradenstvo v procese internej reorganizácie skupiny vrátane prevodov majetku, prevodov zmlúv a odberateľov a s tým spojeným prechodom zamestnancov, ako aj pri založení novej lokálnej dcérskej spoločnosti a zatvorení lokálnej organizačnej zložky významného zahraničného klienta pôsobiaceho v oblasti výroby, predaja a distribúcie športového oblečenia a vybavenia;
 • Aktívna účasť na poskytovaní právneho poradenstva pre holandskú priemyselnú korporáciu pri nútenom spätnom prevode väčšinového balíka akcií predtým nadobudnutého v slovenskej spoločnosti, ktorá je popredným hráčom na trhu inžinierskych stavieb, a to z dôvodu jej finančných problémov a nadchádzajúcej reštrukturalizácie slovenskej spoločnosti, ktorá je popredným hráčom na trhu inžinierskych stavieb;
 • Komplexné právne poradenstvo v  regulačných otázkach pre významnú americkú bankovú skupinu v oblasti poskytovania finančných služieb vrátane platobných služieb pre významných firemných klientov v kombinácii služieb riadenia peňazí   a služieb obchodných akvizícií;
 • Aktívna účasť na poskytovaní právneho poradenstva pre významnú bankovú skupinu so sídlom vo Veľkej Británii počas predinvestičnej previerky vzorov štandardných bankových zmlúv a právne poradenstvo ohľadom režimu ich prevodu na základe rozdelenia vo vnútri skupiny a následnej cezhraničnej fúzie do bankového subjektu so sídlom vo Veľkej Británii;
 • Komplexné právne poradenstvo v  regulačných otázkach pre britskú finančnú inštitúciu vo veci právneho rámca pre poskytovanie bankových služieb na Slovensku vrátane regulácie platobných služieb, sprostredkovania úverov a s tým spojenej úpravy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa, v otázkach migrácie portfólia, a pod.;
 • Právne poradenstvo pre rakúsku skupinu spoločností (ktorá je súčasťou významnej rakúskej ropnej korporácie), ktorá pôsobí v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu, so zameraním na rôzne aspekty regulácie geologického prieskumu ťažby, energetickú legislatívu a ďalšie špecifiká slovenského právneho prostredia;
 • Opakované poradenstvo poskytované kľúčovému rakúskemu výrobcovi a obchodníkovi s elektrinou v oblasti energetického práva – právne poradenstvo v oblasti povoľovacích konaní pre cezhraničné obchodovanie s elektrinou, výrobu elektriny, distribúciu a/alebo dodávku konečným spotrebiteľom, v oblasti cenovej regulácie v Slovenskej republike a iných špecifických otázok slovenského energetického práva; poradenstvo v oblasti obchodného a zmluvného slovenského práva v súvislosti so štandardnými zmluvami na nákup a predaj elektriny a zmluvami o dodávke elektriny uzavretými s jej slovenskými obchodnými protistranami; revízia a úprava štandardnej zmluvnej dokumentácie EFET (Európska federácia obchodníkov s energiou), ktorá má byť použitá na účely obchodovania s elektrinou.
 • Poskytovanie dlhodobého všeobecného právneho poradenstva významnému výrobcovi a distribútorovi tabakových výrobkov na Slovensku vrátane oblastí práva obchodných spoločností, obchodných zmlúv, marketingu, reklamy, balenia tabakových výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Publikácie

 • Amendment to the Commercial Code in the Slovak Republic. V publikácii: International Business Lawyer (vydanej Medzinárodnou advokátskou komorou), máj 2002, str. 233-235.
 • Telecommunication Laws and Regulation – Chapter Slovakia. V publikácii: The International Comparative Legal Guide to: Telecommunication Laws and Regulation 2009, (vydanej a publikovanej vydavateľstvom Global Legal Group), ročník 2009, str. 238-244
 • The Slovak Republic’s New Legal Regulation of Privacy, Personal Data Protection and Data Retention in Electronic Communications. V publikácii: World Data Protection Report (vydanej a publikovanej vydavateľstvom Bloomberg BNA), 2012, str. 29-33.

Profesijná činnosť a skúsenosti
Advokátska kancelária Aliancia Advokátov, 1998-2000

Členstvo v advokátskych komorách
Je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 1998 získala titul „magister práv“)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 2001 získala titul „doktor práv“)